Czytam – bawię się i uczę

Kształcenie kompetencji czytelniczych w wieku przedszkolnym

 

W naszym przedszkolu pierwsze kroki związane z realizacją „Odimiennej metody nauki czytania” dr Ireny Majchrzak stawialiśmy w  2005 roku.

Naszym celem było i jest stworzenie takich sytuacji edukacyjnych, w których możliwe jest rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych i uwolnienie tego procesu od szkolnych rygorów, a tym samym od stresu  oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

Początkowo elementy tej innowacyjnej metody zostały włączone do zabaw w jednej grupie dzieci 5-6 – letnich, a nasi nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę na jej temat na licznych warsztatach i konferencjach metodycznych.

W roku 2008 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej placówce panią Wandę Kostrzyńską- pierwszą w Polsce osobę, która wprowadziła do pracy w przedszkolu idee Ireny Majchrzak.

W tym samym roku nauczycielka Beata Makowiecka – Tomczok zainspirowana rezultatami jakie zaobserwowano podczas realizacji treści w/w metody, napisała program „Czytam – bawię się i uczę”, który został przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

Celem skonstruowania programu było:

  • zaplanowanie sytuacji edukacyjnych prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej;
  • wprowadzenie wszystkich liter alfabetu (małych i wielkich, drukowanych i pisanych (nie wykluczając dwuznaków);
  • kształcenie spostrzegawczości w zakresie znaków graficznych;
  • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu zainteresowania czytaniem zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju;
  • stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,;
  • przygotowanie do nauki czytania poprzez zabawę.

Pierwszym etapem planowania realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami  innowacji oraz z etapami jej przebiegu (przedstawienie przykładowych zabaw, pomocy dydaktycznych). Kolejnym poddanie go ocenie i akceptacji przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Po uzyskaniu poparcia i zgody w/w przystąpiono do 3 – letniego okresu wdrażania programu w cyklu codziennych zabaw popołudniowych.

Obecnie zabawy czytelnicze są częścią podstawy programowej i obejmują wszystkie grupy wiekowe.

Dzieci wprowadzano w świat wizytówek z imionami, które umieszczono na krzesłach oraz w różnych miejscach sali, a kolejne etapy metody i czas ich realizacji dostosowano do ich umiejętności, urozmaicano je i modyfikowano na zasadzie stopniowania poziomu trudności.

W salach powstały również kąciki czytelnicze, gdzie dzieci samodzielnie w ciszy i z chęcią podejmowały próbę obcowania z książką, a w grupie najstarszej czytania najpierw prostych zdań, a następnie fragmentów wybranych przeze siebie bajek.

Przedszkolaki stały się bardziej komunikatywne, chętnie podejmują rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi, wzbogacają zasób słownictwa, we wszystkich grupach wiekowych, bezstresowo, we własnym tempie obcują z literą, sylabą, wyrazem i opanowują umiejętność czytania.

Stosując metodę Ireny Majchrzak możemy wykorzystywać spontaniczne działanie dzieci podczas zabawy, jednocześnie stymulować ich rozwój oraz ukierunkowywać je na radosne i niekonwencjonalne poznawanie liter. Nauczycielowi daje to możliwość zaplanowania działań dydaktycznych, wytyczenie celów oraz ułożenie planu pracy w danej grupie wiekowej z uwzględnieniem ciekawych pomocy dydaktycznych. Wpływa to na efektywną pracę z dziećmi, przezwyciężanie niechęci do nauki czytania, daje szansę na podniesienie atrakcyjności zajęć.

Stwarza ona doskonałe warunki do nauki czytania, gdyż :

  • jest systematyczna – dzieci poznają ją  już od 3-go roku życia;
  • jest bezstresowa – nauka przebiega w formach zabawowych, a zabawa ta jest niejednokrotnie spontaniczna i jest wynikiem chwili, tej jedynej, gdzie dziecko nagle może podjąć aktywność z nauczycielem;
  • zapewnia powolne wchodzenie dziecka w świat pisma.

Najważniejszym dla nas potwierdzeniem rezultatów „Odimiennej metody nauki czytania” jest zadowolenie rodziców, a przede wszystkim  radość dzieci ze zdobywanych umiejętności.