Statut

 

 

 

Statut  Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

 

 

 

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowi w szczególności Art.102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zwane jest dalej „przedszkolem”.
 2. Przedszkole jest instytucją publiczną.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się w Katowicach przy ul. Mościckiego 2 tel/fax: 032/2543055
 4. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice
 5. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 41A.
 6. Przedszkole używa pieczęci:

 

Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 

Mościckiego 2

40-841 Katowice

tel. 032 2543055

NIP 634 22 89 047

 

 

 • 2 Cele przedszkola

 

 • Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie i ochronę zdrowia. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 • Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka w oparciu o Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji            i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 • 3 Zadania przedszkola

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 356 2
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – śląskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 • 4 Sposób realizacji zadań przedszkola

 

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
  2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą.

3.Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola to :
– obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą
– dodatkowe zajęcia edukacyjne np. z języka angielskiego, rytmiki, inne
– zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
– zajęcia z religii
-spontaniczna działalność dzieci

4.Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się  do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
5. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
6.Pomoc udzielana jest przez nauczycieli i specjalistów.
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
5) poradniami specjalistycznymi;
6) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
7) organizacjami pozarządowymi.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola
3) nauczyciela / wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;
4) specjalisty;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, wynikających w szczególności :
1) ze szczególnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się ;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z niepowodzeń edukacyjnych;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka.
  11. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  12. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
  13. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
  w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3) porad i konsultacji.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Nauczyciele, wychowawcy grup  oraz specjaliści /z poradni / rozpoznają odpowiednio  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wychowanków , w tym ich zainteresowania  i uzdolnienia.
 5. Nauczyciele , wychowawcy grup  oraz specjaliści /z poradni / prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  ( diagnoza przedszkolna)
 6. Porady, konsultacje, warsztaty , szkolenia prowadzą nauczyciele ,wychowawcy grup i specjaliści z poradni.
 7. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę planującą i koordynującą
  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 8. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizowane jest w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
 9. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów z poradni.
 10. Formy i zakres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

 • 5 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
 2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 3. Nauczyciele przedszkola oraz nauczyciele zajęć dodatkowych są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

4.Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i inne pomoce. Samodzielnie usuwa dostrzeżone zagrożenia lub niezwłocznie zgłasza fakt zagrożenia dyrekcji przedszkola.

 1. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 2. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

7.Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

8.W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są  na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

9.Gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka nauczyciel zobowiązany jest  niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców. Jeżeli rodzic nie przyjdzie do czasu przyjazdu pogotowia, do szpitala z dzieckiem jedzie nauczyciel. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka, a nauczyciel zostawia je pod jego opieką.

10.Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym  w przedszkolu.

11.Podczas pobytu dziecka poza terenem przedszkola, na 10 dzieci przypada co najmniej jeden opiekun dorosły.

12.Przed każdym wyjściem z dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje odpowiednią notatkę do zeszytu wyjść.

 1. Przed zaplanowanym wyjazdem poza teren osiedla nauczyciel przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą: plan i cele wycieczki, listę uczestników, liczbę opiekunów.
 2. W czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel posiada apteczkę,

14.Przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat bezpieczeństwa i zasad BHP.

 • 6 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 

 1. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę dorosłą przez nich upoważnioną.
 2. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola nie później niż do godziny 9.00
 3. Spóźnienia dziecka rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 8:30.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko do momentu doprowadzenia go do sali zajęć.
 5. Dziecko może odebrać z przedszkola: 
 • rodzic, prawny opiekun nie będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka, nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • w szczególnych przypadkach inna osoba upoważniona niż wymienione w pkt. 1 i 2, co musi być odnotowane przez wychowawcę w dokumentacji przedszkola.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko od momentu odebrania i wyprowadzenia dziecka z sali.
 1. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola nauczyciel pełniący dyżur sprawuję opiekę nad dzieckiem, nie dłużej jednak jak 1 godzinę po zamknięciu przedszkola.
 2. Gdy spóźnienie przekracza 1 godzinę zegarową Nauczyciel jest zobowiązany do:
 • skontaktowania się z jednym z rodziców lub prawnym opiekunem;
 • skontaktowania się z Policyjną Izbą Dziecka i przekazania dziecka Policji.

 • 7 Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

 

 1. Przedszkole współdziała z rodzicami poprzez:
 • konsultacje indywidualne;
 • zebrania grupowe;
 • zebranie organizacyjne;
 • prowadzenie kącików informacyjnych;
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców;
 • współudział rodziców w organizowaniu uroczystości;
 1. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):
 • zebranie organizacyjne – raz w roku;
 • zebrania grupowe – raz na kwartał;
 • prelekcje – zgodnie z harmonogramem;
 • konsultacje – raz w miesiącu lub według potrzeb;

5) zajęcia pokazowe – raz na kwartał;


 • 8 Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi

organami

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

 

 1. Kompetencje Dyrektora:

 

 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
 • Wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając o tym stosowne organy
 • Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
 • Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do 15 września roku szkolnego,
 • Opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego wykorzystując wyniki diagnoz i badań,
 • Dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 • Dokonuje oceny nauczycieli według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
 • Organizuje i nadzoruje awans zawodowy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,
 • Wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe   funkcjonowanie przedszkola, które muszą być zgodne z prawem.
 • Prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dyrektor może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
 • Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań
 • Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
 • Powiadamia Dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
 • Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  poza przedszkolem.
 • Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 • Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 1. Kompetencje rady pedagogicznej:

 

 1. stanowiące:

 

 • Zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 • Uchwalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalanie statutu przedszkola oraz jego zmian
 • Uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola,
 • Wybór spośród swoich członków przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 • Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

 

 1. opiniujące:

 

 • organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycielom oraz innym pracownikom,
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego,
 • powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

6)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres,

7) Rada Pedagogiczna wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola.

8) programy wybrane do realizacji w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin   swojej działalności.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. Kompetencje Rady Rodziców:

 

 

 • Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,
 • Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
 • Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 • Rada Rodziców wybiera drogą jawnego głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek deklarowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz innych źródeł,
 • Tryb powoływania Rady Rodziców, kompetencje i szczegółowe jej zadania oraz zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców opiniuje:

 

 • Pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
 • Projekt planu finansowego składanego przez dyrektora placówki,
 • Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania          w przypadku, kiedy placówka otrzyma polecenie opracowania takiego programu.

 

 1. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który:

 

 • Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
 • Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
 • Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
 • Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.
 • Wszystkie organy działające w przedszkolu zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych decyzjach. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania. Współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego. Osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.
 • Zasady współdziałania poszczególnych organów określają regulaminy działalności tych organów.
 • Organy przedszkola spotykają się w sytuacji wymagającej wspólnej decyzji.
 • Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania,
 • Osobą informującą o wszystkich kontaktach jest dyrektor przedszkola
 • W przypadku powstałych konfliktów, problemów prowadzone będą rozmowy negocjacyjne, a mediatorem będzie osoba wybrana przez ww. organy w głosowaniu jawnym.
 • Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowanego organu, to może on poprosić o rozwiązanie problemu organ prowadzący przedszkole lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Spory rozstrzyga Komisja Statutowa, składająca się z reprezentanta rodziców, Rady Pedagogicznej i dyrektora.

 

 • 9 Organizacja pracy przedszkola

 

 

 1. Podstawową jednostką  organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone wg potrzeb, uzdolnień lub zainteresowań oraz możliwości placówki.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób, a w oddziale integracyjnym liczba dzieci w grupie wynosi 20 w tym 3- 5 dzieci niepełnosprawnych. Liczba dzieci        w oddziale specjalnym powinna wynosić dla dzieci:
 • niesłyszących i słabosłyszących od 6 do 8
 • niewidomych i słabowidzących od 6 do 10
 • z chorobami przewlekłymi od 10 do16
 • z zaburzeniami psychicznymi od 6 do 8
 • z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 10
 • dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4.
 1. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci bez objawów wskazujących na przeziębienie i choroby zakaźne
 2. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
 3. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 4. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej:
 • Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 • Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 • Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 • Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 356 8 napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 • Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 • Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
 • Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 • Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 • Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 356 9 przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 • Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
 • Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 • Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. m) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
 • Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

 1. Organizację pracy w ciągu dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności przyjmuje się zasadę powierzenia oddziału opiece 1 lub 2 nauczycielom przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 4. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 5. W grupie integracyjnej, w godzinach dydaktycznych zatrudnia się równocześnie 2 nauczycieli , t.j. nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający. Ten drugi zajmuje się pracą z dziećmi niepełnosprawnymi.
 6. W grupach 3-latków oraz w grupach integracyjnych przysługuje dodatkowe zatrudnienie pomocy nauczyciela.
 7. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
 8. Praca dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
 2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut
 1. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (szczegółowe ustalenia określa umowa współpracy)
 2. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii na życzenie rodziców.
 • przedszkole organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków z danej grupy przedszkolnej. Dla mniejszej liczby wychowanków lekcje religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej,
 • jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący przedszkole w porozumieniu w właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyprzedszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.
 • nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych zatwierdzonych przez MEN,
 • nauka religii w przedszkolu publicznym obywa się we wszystkich grupach w wymiarze właściwym dla danej grupy wiekowej.

dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela

 

 1. Przedszkole jest przedszkolem czterooddziałowym.

 

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

 1. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na:

-przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków,

-urlopy pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych

 

 1. Poza godzinami dydaktycznymi placówka organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z harmonogramem. Szczegółowy sposób realizacji tych zajęć określają odrębne przepisy.

 • 10 Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Maksymalny dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 4. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w okresie przerw świątecznych i ferii, dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów, oraz zmiany czasu pracy pozostałych.
 5. Czas pobytu dziecka pięcioletniego i sześcioletniego w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie (realizacja podstawy programowej)

 

 

 


 • 11 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący

 

 1. Rodzice (prawny/i opiekun/owie) zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat z tytułu:
 • zakupu surowców do przygotowywania posiłków wg stawki żywieniowej ustalanej po konsultacji z rodzicami przez Dyrektora Przedszkola w zarządzeniu w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Przedszkolu.
 • zajęć realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego, organizowanych przez Przedszkole, której wysokość określa organ prowadzący Przedszkole.
 1. W przypadku nieobecności dziecka/dzieci w Przedszkolu opłaty, o których mowa w ust. podlega zwrotowi w wysokości określonej   w zarządzeniu Dyrektora Przedszkola, za każdy dzień nieobecności dziecka/dzieci w Przedszkolu.
 2. Z odpłatnego wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
 3. Pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia odpłatnie.

 • 12 Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:


W przedszkolu zatrudnieni są:

 • nauczyciele
 • nauczyciele specjaliści wspomagający rozwój dziecka
 • pracownicy administracji i obsługi: samodzielny referent do spraw administracyjno-gospodarczych, pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik wykwalifikowany – woźne oddziałowe, rzemieślnik, robotnik wykwalifikowany – ogrodnik,

      dozorca nocny.

 1. Do zadań nauczyciela należy:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
 • stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
 • ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. poprzez :
 1. systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,
 2. samodzielne usuwanie dostrzeżonych zagrożeń lub niezwłoczne zgłaszanie o zagrożeniu dyrektorowi przedszkola,
 3. natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania oraz wszelkie sytuacje mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków,
 4. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki w tym, także ogrodu oraz powiadamia dyrektora lub jego zastępcę lub innego pracownika placówki o fakcie przebywania osób postronnych,
 5. niezwłoczne powiadamianie dyrektora placówki lub jego zastępcę o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków,
 6. niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 • współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 • współdziałanie i prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
 • organizowanie spotkań z rodzicami. Ogólne spotkania lub zebrania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na półrocze. Forma spotkania lub zebrania uzależniona jest od jego celu oraz preferencji rodziców np. zebrania sprawozdawcze, informacyjne, zabawy rodziców z aktywnym udziałem rodziców i dzieci, konsultacje indywidualne, warsztaty, uroczystości, prace społeczne na rzecz przedszkola itp.
 • przygotowuje dwa razy w roku pisemne sprawozdanie z pracy z uwzględnieniem realizacji rocznego planu pracy przedszkola, czynności dodatkowych, udziału w doskonaleniu zawodowym,
 • nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych, w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
 • nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian za wynagrodzenie dyrektor przedszkola może udzielić dni wolnych od pracy,
 • czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu,
 • praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość określają odrębne przepisy,
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
 • nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola, informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

 

 • Współorganizowanie kształcenia integracyjnego z nauczycielem prowadzącym,
 • Prowadzenie pracy indywidualnej w oparciu o formy i metody dostosowane do poziomu i możliwości rozwojowych dziecka skierowanego do kształcenia specjalnego,
 • Opracowanie miesięcznych planów pracy indywidualnej z dzieckiem
 • Współpraca z rodzicami dziecka w celu opracowania wspólnego zakresu oddziaływań
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnej z przepisami
 • Współpraca z zespołem specjalistów, poradni i innych instytucji
 • współpraca z zespołem d.s. pomocy psych.- pedagogicznej

 

 1. Do zadań psychologa należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących rozwoju dzieci,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli, oraz występowanie do dyrektora z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez n-li dla dzieci niepełnosprawnych
 • udział w pracach zespołu d.s. WWR
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym,
 • wspieranie nauczycieli w działaniach profilaktyczno-wychowawczych,
 • współdziałanie z poradniami specjalistycznymi oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w zakresie opieki nad dzieckiem oraz doradztwa metodycznego,
 • współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, mającym na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich,
 • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności,
 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

 

 1. Do zadań logopedy należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących rozwoju mowy dzieci oraz występowanie do dyrektora z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom;
 • prowadzenie terapii logopedycznej,
 • współorganizowanie zajęć prowadzonych przez n-li dla dzieci niepełnosprawnych
 • udział w pracach zespołu d.s. WWR
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii,
 • prowadzenie różnych form pomocy o charakterze profilaktycznym,
 • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności,
 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

 

 1. Do zadań rehabilitanta, n-la gimnastyki korekcyjnej należy:
 • Organizowanie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała , obniżoną sprawnością fizyczną oraz dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
 • Opracowywanie wskazań do ćwiczeń uzupełniających a wykonywanych w domu
 • prowadzenie zajęć w grupach w zależności od rodzaju zaburzeń,
 • uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, oraz wszelkich zaleceń lekarskich,
 • przestrzeganie zasad dydaktyki a w szczególności stopniowania trudności i natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń,
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie prowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych z dziećmi w celu ujednolicenia terapii,
 • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności,
 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

 

 1. Do zadań nauczyciela religii należy:
 • nauczanie religii na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,
 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nauczyciela religii określonej odrębnymi przepisami,
 • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności.

 

 1. Do obowiązków samodzielnego referenta należy:

 

 • sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
 • załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu

( konserwacja i remonty),

 • zaopatrywać przedszkole w żywność i sprzęt, oraz właściwe ich przechowywanie,
 • nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
 • przestrzeganie norm żywieniowych,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki materiałowej w przedszkolu,
 • sporządzanie jadłospisów,
 • sporządzanie codziennie raportów żywieniowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z systemem HACCP,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracyjno – obsługowej,
 • uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców a w razie potrzeb w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie zobowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 

 • spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe, w stosunku do wychowanków, polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 • współuczestniczyć w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie, pomagać nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych oraz wystroju sali,
 • utrzymywać w czystości pomoce dydaktyczne oraz przydzielone pomieszczenia przedszkola,
 • przygotowywać leżaki i czuwać nad spokojnym snem dziecka
 • pełnieni dyżuru w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
 • Występowanie do dyrektora obowiązków inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom.

 

 1. Do obowiązków kucharki należy:

 

 • uczestniczyć w planowaniu jadłospisów oraz przyrządzać punktualnie zdrowe i kaloryczne posiłki zgodnie z zaplanowaną wartością,
 • przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
 • prowadzić magazyn podręczny,
 • przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i nadzorowania jego wykonania,
 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość urządzeń i pomieszczeń kuchennych,
 • przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno sanitarnych,
 • wykonywać próby żywieniowe zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • wykonywać zadania wynikające realizacji systemu HACCP.

 

 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 

 • pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków
 • utrzymywać czystość w kuchni oraz przyległych pomieszczeniach, przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych,
 • utrzymywać w stanie czystości i używalności powierzony sprzęt kuchenny i naczynia kuchenne,
 • pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni,
 • dbać o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce
 • wykonywać zadania wynikające realizacji systemu HACCP

 

 

 1. Do obowiązków robotnika wykwalifikowanego – woźnej oddziałowej należy:

 

 • utrzymywać w czystości salę zajęć, sanitariaty oraz inne przydzielone pomieszczenia,
 • utrzymywać w czystości zabawki w sali zajęć,
 • raz w miesiącu czyścić okna, stolarkę, lamperię, glazurę w przydzielonych pomieszczeniach,
 • podawać dzieciom posiłki zgodnie z zaleconą dietą,
 • pomagać dzieciom w spożywaniu posiłków oraz sprzątać po nich naczynia i pomieszczenia po zakończeniu posiłków,
 • podawać dzieciom napoje w ciągu dnia,
 • myć i wyparzać naczynia stołowe,
 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt,
 • pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz towarzyszyć nauczycielce we wszystkich wyjściach dzieci poza teren przedszkola oraz przy ćwiczeniach gimnastycznych,
 • towarzyszyć nauczycielowi w prowadzeniu niektórych zajęć dydaktycznych (na prośbę nauczyciela) oraz porządkować salę po ich zakończeniu
 • pomagać w rozkładaniu leżaków i przebieraniu pościeli,
 • pełnić dyżur w szatni w czasie schodzenia się i rozchodzenia dzieci, przekazać dziecko nauczycielce w grupie,
 • odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty i środki chemiczne przeznaczone do utrzymania czystości, oszczędnie gospodarować nimi,
 • po remontach bieżących i generalnych doprowadzać wszystkie pomieszczenia do używalności,

 

 

 1. Do obowiązków rzemieślnika należy:

 

 • dbać o stan techniczny urządzeń i sprzętu znajdującego się w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym,
 • dokonywać stałego przeglądu pomieszczeń, i urządzeń,
 • dokonywać bieżących napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu,
 • współdziałać przy zakupie części zamiennych i materiałów do remontów,
 • prowadzić wszystkie naprawy i remonty zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,
 • wywieszać flagę państwową w dniach poprzedzających święta narodowe,
 • utrzymywać wzorową czystość i porządek na stanowisku pracy — dbać o powierzony sprzęt naprawczy,
 • alarmować odpowiednie służby oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia na terenie placówki i terenie przyległym.

 

 1. Do obowiązków robotnika wykwalifikowanego – ogrodnika należy:

 

 • wykonywać prace ogrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • dbać o estetykę otoczenia przedszkola w tym ładu i porządku wokół piaskownic i wszystkich urządzeń ogrodowych,
 • umiejętnie korzystać, konserwować i zabezpieczać przed niszczeniem lub kradzieżą narzędzia ogrodnicze oraz sprzęt ogrodowy,
 • dbać o ład i porządek w pomieszczeniach gospodarczych.

 

 1. Do obowiązków dozorcy nocnego należy:

 

 • nadzorować i zabezpieczać placówkę przed włamaniem i kradzieżą w godzinach pracy wyznaczonych harmonogramem,
 • alarmować odpowiednie służby (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska) oraz dyrektora placówki w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
 • utrzymać czystość i porządek wokół przedszkola i na jego posesji: zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu. posypywać piaskiem drogi dojazdowe, latem zamiatać i sprzątać wokół obejścia przedszkola,
 • dokonywać dokładnego sprawdzenia terenu ogrodu oraz obejścia przedszkola w celu usunięcia zanieczyszczeń i elementów mogących stanowić zagrożenie dla życia bądź zdrowia dzieci.

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 

 • przestrzegania dyscypliny pracy, obowiązujących wewnętrznych regulaminów oraz przepisów BHP i p. poż.,
 • przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia,
 • regularnego i punktualnego przychodzenia do pracy, podpisywania obecności w pracy na liście obecności,
 • zgłoszenia nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną okolicznością, w ciągu 24 godzin
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
 • zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki w tym także ogrodu, powiadomienie dyrektora, jego zastępcy a w przypadku ich nieobecności odpowiednie organy bezpieczeństwa publicznego o fakcie przebywania osób postronnych w placówce,
 • niezwłocznego zawiadomienia dyrektora, zastępcy lub innego pracownika placówki o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków,
 • reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, niezwłocznego powiadamiania dyrektora przedszkola lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstw lub stanowiących zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków,
 • zachowywania się w sposób kulturalny i taktowny w każdej sytuacji , stosowania właściwej komunikacji interpersonalnej między dorosłymi i dziećmi, z poszanowaniem zdania rozmówcy, tym samym do dbania o dobre imię przedszkola,
 • przestrzegania zasady, że jedynymi osobami zobowiązanymi do przekazywania rodzicom informacji na temat rozwoju psychofizycznego dzieci oraz konkretnych zachowań i przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej w grupie jest nauczyciel,
 • używania sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją,
 • zabezpieczania sprzętu i pomieszczeń przedszkolnych przed włamaniem, zalaniem, pożarem, każdorazowo po zakończonej pracy
 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędnego nimi gospodarowania,
 • dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego, współtworzenia w przedszkolu zgodnej i życzliwej atmosfery,
 • przestrzegania tajemnicy służbowej,
 • wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy na placówce.

 

 1. Szczegółowy przydział czynności dla każdego pracownika zawiera jego teczka akt
 • 13 Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów

 

1.Zgodnie z Konwencją Praw Dziecko i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Dziecko             w  przedszkolu ma prawo do :

 • indywidualnego procesu uczenia się i własnego tempa rozwoju,
 • właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczego ,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania, swobodnego wyrażania myśli i przekonań, tak by nie naruszało dobra innych osób, pomocy w przypadku trudności, samorealizacji i zaspokajania naturalnych potrzeb życiowych,
 • zabawy i wyboru rówieśników zabawy,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • racjonalnych posiłków,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) Poszanowania mienia w przedszkolu;

2) Stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

 

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach:
 • niedopełnienia przez rodziców formalności płatniczych powyżej dwóch miesięcy,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc,
 • gdy zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków zgodnie z procedurą postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

4.Tryb skreślenia dziecka z listy wychowanków:

 • Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
 • Pisemne powiadomienie rodzica lub prawnego opiekuna o skreśleniu dziecka (za potwierdzeniem pocztowym) lub ustne w placówce przedszkolnej w obecności dwóch świadków.
 • Od powyższej decyzji przysługuje rodzicowi prawo odwołania na piśmie w terminie 14- dni od dnia powiadomienia.
 • Po upływie ww. terminu dziecko skreśla się z listy wychowanków.