Projekty Europejskie

Projekty Unijne

Miasto Katowice jest beneficjentem projektu pn. „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach” realizowanego w okresie od 01.10.2016 – 14.09.2017 przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach (dawniej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

W projekcie bierze udział 7 przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
Miejskie Przedszkole nr 47 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
Miejskie Przedszkole nr 50 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
Miejskie Przedszkole nr 67 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
Miejskie Przedszkole nr 91 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach,
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Projekt skierowany jest do 127 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 – 9 lat zamieszkałych na terenie Katowic, 102 rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz 92 nauczycieli pracujących w danym przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt zakłada realizację zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii, basenu, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne oraz utworzenie sieci współpracy dla nauczycieli, w ramach której wezmą oni udział w warsztatach oraz za pomocą której będą mogli wymieniać swoje doświadczenia wynikające ze bieżącej pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dzieciństwo bez próchnicy

Projekt „Edukacja , promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

•    Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.
•    Projekt jest realizowany w partnerstwie uczelni medycznych  na terenie całego kraju między innymi – Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
•    Projekt jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.
•    http://www.zebymalegodziecka.pl/


Dnia 17.02. 2015 odbyła się prelekcja prowadzona przez panią edukator dla dzieci i chętnych rodziców  na temat:
„Dzieciństwo bez próchnicy”
•    Wspólne obejrzenie filmu edukacyjnego
•    Prezentacja na modelu prawidłowego czyszczenia jamy ustnej
•    Odpowiedzi pani edukator na zadawane pytania przez dzieci
•    Praktyka- dzieci mogły w swoich łazienkach zaprezentować czego się dowiedziały i nauczyły (jak prawidłowo  myć zęby.)
•    Dzieci otrzymały szczotkę i pastę

 


 

 

W  roku szkolnym 2012/13 w naszym przedszkolu odbywały się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu- „Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi”.

Zajęcia były organizowane bezpłatnie. Udział w nich brały dzieci zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną. Dodatkowo odbywały się zajęcia komputerowe z wykorzystaniem laptopów edukacyjnych.

Zajęcia te cieszyły się wielkim zadowoleniem wśród dzieci i myślimy, że uda nam się jeszcze nieraz wziąć udział w takim przedsięwzięciu.